Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem nauki w Naukowej Wyspie 🏖 prosimy o kontakt telefoniczny w celu omówienia możliwości indywidualnego przedstawienia naszej oferty
📞 +48 534 869 128

REKRUTACJA

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NAUKOWA WYSPA W KOSZĘCINIE NA ROK 2021/2022Co wyróżnia Naukową Wyspę?

-5h języka angielskiego w tygodniu,
– 4h języka niemieckiego już od IV klasy,
– rozszerzone programy nauczania,
– więcej godzin matematyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego w klasach IV – VIII,
-wiedza zdobyta i utrwalona w szkole w klasach I – III,
-twórcze zajęcia pozalekcyjne w klasach I – III,
– mało liczne klasy,
-indywidualne podejście do każdego ucznia,
-przyjazna atmosfera.

1. DANE UCZNIA
2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA
OJCIEC
PROSIMY O PODANIE ADRESU E-MAIL DO KONTAKTU:
Dodaj wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (wystarczy w formie zdjęcia):
Upload
W trybie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. zwanego w treści RODO,
Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa” informuje:
-Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych , osób upoważnionych do odbioru dzieci jest Szkoła Podstawowa „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie przy ul. Leśnej 2, która przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
-Z Administratorem można skontaktować się za pomocą korespondencji e-mail: szkola@naukowawyspa.pl.
-Dane osobowe dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci przetwarza się w celu prowadzenia Szkoły w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (art. 6 RODO).
-Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych zwykłych (pkt 1 i 2) oraz szczególnych kategorii (pkt 1 – ważne informacje o dziecku, w tym uczulenia, orzeczenia) zawarte w treści Wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej „Naukowa Wyspa” w Koszęcinie.
-Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres pobytu dziecka w Szkole, a następnie trwale niszczone.
-Dane osobowe przekazywane są: - podmiotom wewnętrznym związanym z prowadzeniem Szkoły w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (nauczyciele, etc.) (art. 6 RODO), podmiotom zewnętrznym wspierającym prowadzenie Szkoły w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (prowadzący zajęcia dodatkowe, etc.)(art. 6 RODO) - innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (kuratorium oświaty, urząd gminy, biuro rachunkowe etc.) (art. 6 RODO).
-Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
-Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
-Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
-Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje we Wniosku o przyjęcie Dziecka są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym oraz, że wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych osobowych przez Szkołę Podstawową „Naukowa Wyspa” w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych, realizowanych względem Dziecka, w ramach jego pobytu w tejże placówce (zgodnie z treścią art. 6 RODO).

Karta zgłoszeniowa do Szkoły Podstawowej Naukowa Wyspa 2021