Środa, 08.05.2019

Mieszkańcy łąki

Plątaninka sylabowa „Majowa łąka” jako wprowadzenie do te­matu zajęć. Zrób to sam! Wykonanie łąki według podanej instrukcji. Wypowie­dzi uczniów na temat zwierząt i roślin występujących na łące. Wyjaśnienie znacze­nia łąki dla ludzi i zwierząt. Czytanie ze zrozumieniem opisu łąki. Kolorowanie motyla zgodnie z osią symetrii. Przewodnik prawdziwych tropicieli. Wiosna – wy­słuchanie fragmentów tekstów Adama Wajraka Czemu mąż lata jak szalony? oraz Osiedle pod specjalną ochroną. Rozmowa kierowana pytaniami N. na temat zwy­czajów lęgowych i życia czajek. Ulica Ciekawych Wyrazów – symulujący. Wypi­sywanie rzeczowników, czasowników i przymiotników znalezionych w tekście z pod­ręcznika. Układanie zdań z wybranymi częściami mowy. Doskonalenie techniki czytania. Dopisywanie zakończeń zdań. Zabawa „Bociany i żaby”. Litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Piątek, 26.04.2019

Wycieczka rowerowa

Rozwiązanie zagadki jako wprowadzenie do tematu za­jęć. Opisywanie budowy roweru i wskazywanie obowiązkowych elementów jego wyposażenia. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa rowerzysty. Opisywa­nie i nazywanie wybranych znaków drogowych. Zabawa ruchowa „Rowerzyści”. Charakteryzowanie i nazywanie elementów krajobrazów na podstawie tek­stu i ilustracji. Wskazywanie na mapie fizycznej sposobów oznaczenia pozna­nych krajobrazów. Utrwalenie pisowni z zakończeniem -aż w wyrazach obcego pochodzenia.

Czwartek, 25.04.2019

Legenda o Piaście

Wysłuchanie ze zrozumieniem legendy Mariana Orłonia O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach. Opowiadanie treści legendy o Piaście Kołodzieju. Podpisywanie obrazków przedstawiających bohaterów tekstu. Utrwalenie pisowni wielką literą wyrazów w tytułach oraz imion i nazwisk. Zapoznanie się z definicją legendy. Porządkowanie i zapisywanie kolejności wydarzeń w legendzie o Piaście Kołodzieju. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100.