Czwartek, 08.11.2018

Jesienny wiatr

Rozmowa na temat wiersza Doroty Gellner Wiatr. Tropimy gramatykę – rodzaje zdań. Tropiciele wiedzy – wiatr. Układanie wyrazów z roz­sypanki literowej. Dobieranie wyrazów określających wiatr. Łączenie w pary wyrazów, które się rymują. Rozwiązywanie rebusu.

Środa, 07.11.2018

Rodzina deszczów

Rozwiązywanie rebusu. Rozmowa na temat deszczu na podstawie wiersza Ewy Stadtmüller Rodzina deszczów. Doskonalenie umie­jętności układania wyrazów według kolejności alfabetycznej. Wyszukiwanie cza­sowników dotyczących postaci z wiersza. Rozmowa na temat właściwego stro­ju w deszczowy dzień i troski o swoje zdrowie – labirynt. Zamiana czasowników z czasu teraźniejszego na czas przeszły. Kolorowanie rytmu według podanego kodu. Projektowanie stroju na deszczową pogodę. Rozwiązywanie zadań tek­stowych związanych z mierzeniem objętości płynów. Utrwalenie poznanych pio­senek. Rytmiczne recytowanie przysłowia.

Jesienna prognoza pogody

Rozmowa na temat stacji meteorologicznej i przyrzą­dów potrzebnych do obserwacji pogody na podstawie tekstu Danuty Grodzkiej Stacja meteorologiczna, ilustracji i wiadomości U. Ulica Ciekawych Wyrazów – synoptyk. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Opisywanie jesiennej pogo­dy. Podawanie nazw przyrządów potrzebnych do badania pogody. Ćwiczenia w rozwijaniu zdań. Zapisywanie nazw barw ciepłych i zimnych. Kolorowanie je­siennego obrazka barwami ciepłymi.

Wtorek, 06.11.2018

Wrażenia po przedstawieniu

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza Ewy Skarżyńskiej Teatr. Czytanie ze zrozumieniem informacji zawartej w kronice klasowej. Praca w grupach. Poznanie właściwości magnesu na podstawie tekstu i przeprowadzo­nych doświadczeń. Czytanie ze zrozumieniem. Rozwijanie spostrzegawczo­ści. Ustalenie kolejności zdarzeń. Poprawne kończenie i zapisanie utworzonego zdania w zeszycie. Doskonalenie umiejętności odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego różnymi sposobami. Uzupełnianie grafów – dodawanie z przekroczeniem progu.

Pory roku

Rozmowa na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku, rozpoznawanie ich na ilustracjach. Układanie i zapisywanie zdań pytają­cych do podanego zdania. Rozwiązanie rebusu. Kończenie i zapisywanie zdań na temat czterech pór roku. Przedstawienie techniką malarską ulubionej pory roku. Zabawa ruchowa „Pory roku”. Dostrzeganie zmian zachodzących w przy­rodzie wynikających z następstwa pór roku.