Czwartek 07.06.2018r.

Wypełnienie diagramu. Przypomnienie zasad dotyczącychdbałości o zęby. Wyszukiwanie i zaznaczanie wyrazów bliskoznacznych do wyrazużart. Układanie

i zapisywanie hasła z plątaninki literowej.Rozwiązywanie zadania tekstowego na porównywanie różnicowe w zakresie 100.

Środa 06.06.2018r.

Czytanie fragmentu opowiadania I. Chmielewskiej Pamiętnik Blumki. Tropiciele wiedzy. Czytanie ze zrozumieniem informacji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce. Układanie i zapisywanie pytań. Kolorowanie pracy zgodnie z instrukcją. Wskazywanie czasowników w czasach teraźniejszym, przeszłym, przyszłym. Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.Rozwiązywanie zadań z treścią – obliczenia temperatur. Utrwalenie pojęć: najniższa, najwyższa temperatura, różnica temperatur.

Wtorek 05.06.2018r.

Słuchanie ze zrozumieniem fragmentu lektury R. Pisarskiego O psie, który jeździł koleją. Określanie czasu, miejsca akcji i głównych bohaterów lektury. Zaznaczanie w tekście literackim wskazanych fragmentów. Poszerzenie zakresu słownictwa i struktur składniowych. Lekturowy quiz. Uzupełnianie metryczki lektury. Utrwalenie pisowni wyrazów z rz wymiennym. Rozwiązywanie zadania tekstowego na porównywanie różnicowe w zakresie 100.

Wtorek 29.05.2018r.

Warto ich znać! Zapoznanie z postacią J. Korczaka. Czytanie fragmentu książki J. Korczaka Król Maciuś Pierwszy. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia słów: reforma, zawód, audiencja. Uzupełnianie dialogu na podstawie tekstu. Formułowanie wypowiedzi pisemnej w formie opowiadania zgodnie z postawionymi pytaniami. Czytanie ze zrozumieniem. Tworzenie rzeczowników, przymiotników i czasowników od wyrazu król.  Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z obliczeniami pieniężnymi.

Poniedziałek 28.05.2018r.

Wypowiedzi na temat wiersza E. Skarżyńskiej Drzewo pokoju. Wyszukiwanie fragmentów mówiących o pragnieniach dzieci. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania zgodnie z treścią wiersza. Odczytywanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanek literowych. Umieszczanie na drzewku pokoju nalepek z nazwami rzeczy ważnych w życiu. Zabawa słowna „Dokończ”. Zapisanie w zeszycie kilkuzdaniowej wypowiedzi. Zaznaczanie miary pojemności na butelkach zgodnie z podaną informacją. Rozwiązywanie zadania z treścią na obliczenia pojemności.

Piątek 25.05.2018r.

Rozmowa na temat wyrazu matka wysłuchanego w obcych językach. Przygotowanie niespodzianki dla mamy. Formułowanie i staranne zapisanie  wypowiedzi na temat: „Za co kocham swoją mamę?”. Układanie przysłów z rozsypanek wyrazowych. Dobieranie do wyrazu mama rymujących się wyrazów. Ułożenie krótkiej rymowanki dla mamy. Rozwiązywanie zadań z treścią.

Czwartek 24.05.2018r.

Rozmowa na temat treści opowiadania M. Kapelusz Odpoczynek. Odczytanie wyrazów z rozsypanek sylabowych. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia słowa rześki. Listy od Hani i Henia. Wysłuchanie opowiadania Nieudane święto. Zamiana rzeczowników na przymiotniki i uzupełnianie nimi podanego zdania. Udzielanie odpowiedzi w formie pełnego zdania. Rozmowa na temat uczuć – „Jak poradzić sobie z uczuciem rozczarowania?”. Tworzenie i zapisywanie zdań złożonych.  Zamiana minut na godziny. Rozwiązywanie zadania z treścią na obliczenia zegarowe. Zaznaczanie czasu na zegarze.

Środa 23.05.2018r.

Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat rodzajów kompozycji kwiatowych  na podstawie przeczytanego tekstu E. Lekan Kompozycje kwiatowe. Gimnastyka oka i języka. Tropimy ortografię – utrwalenie pisowni wyrazów wielką literą. Nauka i recytacja wybranych wierszy z pamięci. Redagowanie i zapisanie zaproszenia na klasową wystawę kompozycji kwiatowych. Dopasowywanie części powiedzeń i ich wyjaśnianie. Piszemy poprawnie – utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100.

Wtorek 22.05.2018r.

Czytanie ze zrozumieniem tekstu Ch. Björk, L. Anderson Moja działka zmienia się  w dżunglę. Poszerzanie zakresu słownictwa i struktur składniowych. Układanie pytań do fragmentów przeczytanego tekstu. Dobieranie pasujących do siebie rzeczowników i przymiotników. Układanie i zapisywanie zdań. Wykonanie „Klasowego ogródka” zgodnie z instrukcją. Figury w pomniejszeniu, powiększeniu. Obliczanie obwodu figur – kwadratu i prostokąta.