ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN W PIĄTEK, 11.01.2019

ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN PODSTAWOWY:

– mnożenie i dzielenie w zakresie 100

– odczytywanie wskazań termometru

– obliczenia dotyczące temperatur np. dziś jest 9°C a jutro będzie o 3°C chłodniej lub cieplej – zapis działania: 9-3 lub 9+3 i obliczenie. Obliczanie różnicy temperatur: najchłodniej 4°C, najcieplej 23°C (odjemna, odjemnik, różnica, odejmowanie wyliczam), czyli 23-4=19

– umiejętność obliczania zadania typu: tata prowadził remont przez 3 tygodnie i 4 dni, ile to dni: 3×7=21 a potem 21+4=25

– zwrócenie uwagi na polecenia, kiedy pytanie ILE JEST RAZEM – dodajemy, O ile więcej było… – odejmujemy (MOŻNA PRZYPOMNIEĆ, ŻE OD WIĘKSZEJ LICZBY ODEJMUJEMY MNIEJSZĄ, A NIE NA ODWRÓT, czyli 27-5, a nie 5-27)

– podanie propozycji, do czego potrzebny jest ludziom węgiel/sól

– podanie wyrazu, który udowadnia wymienną pisownię wyrazów z „ż” np. wyżej-wysoki, niżej-nisko, drużyna-druh, leżeć-legowisko itp. (ż wymienia się na Źrebak Hubert z Gąską Zosią Strzaskali DZban)

– pisanie krótkiego opowiadania – musi posiadać wstęp/rozwinięcie/zakończenie – będziemy to ćwiczyć też w szkole

 

ZAGADNIENIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ:

– uzupełnianie luk w wyrazach za pomocą ż/rz

– tworzenie przysłówków z podanych wyrazów np. chłód – chłodno, trud – trudno, boli – boleśnie

– znajomość nazw województw Polski i ich stolic

– mnożenie i dzielenie wykraczające poza 100 np. 56×3, 122:2,

– umiejętność obliczania zadania typu: tata prowadził remont przez 52 dni – wskaż ile pełnych tygodni oraz dni zajął mu remont: np. 49:7=7 lub 7×7=49, a potem 52-49=3. Remont trwał 7 tygodni i 3 dni.

Środa i czwartek

W środę świętowaliśmy wspólnie z 2 klasą, a dziś:

zajęcia komputerowe: wyrównywanie tekstu

uzupełnianie ćwiczeń oraz wykonywanie ćwiczeń dodatkowych znajdujących się z tyłu książek zarówno w Matematyce, jak i Kartach Ćwiczeń.

7 STYCZNIA NALEŻY PRZYNIEŚĆ KSIĄŻKI – JEŚLI KTOŚ ZABIERA DO DOMU NA CZAS PRZERWY, GDYŻ PRZED SPRAWDZIANEM (11.01.2019) BĘDZIEMY POWTARZAĆ I WYKONYWAĆ ĆWICZENIA Z NONI.

WTOREK

M: 62-69 Powtórzenie wiadomości: mnożenie i dzielenie.

KĆ: 70, 72-73, 84-85 Czytanie ze zrozumieniem. Czasownik. Zmiana czasu z przeszłego na teraźniejszy. Utrwalanie zasad pisowni z „ż”.

Świąteczne porządki w szafce i przyborniku. 🙂

PONIEDZIAŁEK

PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ MUSIMY NAPISAĆ SPRAWDZIAN GRUDNIOWY, ABY przed feriami zdążyć ze styczniowym. ZACHĘCAM WIĘC, ABY WZIĄĆ KSIĄŻKI W PIĄTEK I PO ŚWIĘTACH CO NIECO POWTÓRZYĆ – SPRAWDZIAN ZAPOWIADAM NA 11.01.2019. Wkrótce pojawią się zagadnienia.

KĆ: 62, 66-69 Słuchanie baśni „Dziewczynka z zapałkami”. Przypomnienie, czym jest fantastyka. Opowiadanie i wyjaśnianie zwyczajów świątecznych. Tworzenie rymów. Dzielenie na sylaby. Tworzenie planu wydarzeń. Ortografia: „ż” – powtórzenie i podsumowanie wiadomości do zeszytu.

M: 52-59 Powtórzenie wiadomości z 2 klasy o pomiarze temperatury. Odczytywanie wskazań termometru i zaznaczanie na termometrze. Obliczenia związane z temperaturami. Tabliczka dzielenia i mnożenia.

ŚRODA I CZWARTEK

Zajęcia komputerowe: punktory i numerowanie.

Próby przed jasełkami. Nauka tańca.

M: 40-41 Mierzenie boków figur i obliczanie sumy boków. Porównywanie długości przedstawionych w mm i cm, np. 9cm>9mm, 50mm>4cm.

KĆ: 48-49, 51 Czytanie wierszy Bechlerowej i Gellner – dostrzeganie podobieństw i różnic w opisie kopalni soli. Tworzenie rodziny wyrazu sól. Pisanie zaproszenia. Ortografia „ż” wymienne na g, h, z, ź, s, dz.

 

WTOREK

NA JASEŁKA – 12 grudnia POTRZEBNE BĘDĄ:

DLA DZIEWCZYNEK: CZARNE RAJSTOPY, a włosy uczesane na czubku głowy w kok bez kolorowych spinek – tylko czerń

DLA CHŁOPCÓW: czarne skarpety, czarne spodnie i czarny t-shirt bez żadnych nadruków

DO PIĄTKU UCZNIOWIE MAJĄ PRZYNIEŚĆ RÓŻNE CZARNE MATERIAŁY. ELEMENTY, PAPIERY, KTÓRE PRZYDADZĄ SIĘ IM W WYKONANIU PRACY PLASTYCZNEJ „W KOPALNI”.

Na pierwszej lekcji uczyliśmy się tańca oraz powtarzaliśmy swe role oraz piosenkę dla Mikołaja.

KĆ: zad. 4/45 i strona 46. Rozmowa o regionie, w którym mieszkamy – Śląsk – kierowana tekstem z podręczniku, jak i własną wiedzą.

M: 36-39 Wprowadzenie pojęcia milimetr w zeszycie z matematyki. Odczytywanie i zapisywanie długości przedmiotów. Rysowanie, mierzenie odcinków i porównywanie ich długości.

ZAPOWIEDŹ SPRAWDZIANU

Ustalam sprawdzian na 13.12.2018

ZAGADNIENIA NA OCENĘ BDB:

 • podstawowe wiadomości o odzyskaniu niepodległości: rok odzyskania niepodległości, tytuł i autor hymnu oraz uzupełnianie tekstu hymnu,
 • ortografia: podanie lub wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów z „rz”. 3 zasady: końcówka -arz, -erz, rz (żołnierz, marynarz) wymienne na „r” np. gorzki-gorycz, „rz” po głosce:

k – Kuba

b – Buba

ch – chce

p – pić

g – gorzki

t – tran

j – już

w – wieczorem

d – do dna

 • określenie nazwy miejscowości oraz czy miejscowość, w której mieszkam/uczę się jest miastem/wsią, region w którym mieszkam,
 • podstawowe części budowy ucha oraz sposoby dbania o słuch
 • czytanie ze zrozumieniem
 • pisanie zawiadomienia/ogłoszenia na podstawie podanych informacji, proszę podczas ewentualnych ćwiczeń przypomnieć, że w takiej formie muszą być zdania np. Ognisko odbędzie się 25 maja 2019 roku w parku. nie wystarczy napisać np. godzina: 15.00, park, bo nie robimy tu plakatu!
 • dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego np. 68+25, 74-57
 • odczytywanie godzin zegara, analiza czasu poświęcanego na daną czynność wedle podanych godzin planu dnia np. 8.00 pobudka, 9.00 wyjście z domu, 10.30 dotarcie do szkoły. Ile czasu trwała droga do szkoły od wyjścia z domu?
 • Zadanie typu: Ania ma 5 lat, jest starsza o 2 od siostry i młodsza od brata o 6 lat. Ile lat ma rodzeństwo Ani?
 • Umiejętność mierzenia odcinków i rysowania. Wiedza, że 1cm-10mm.
 • Zadanie typu babci z 200 zł zostało po zakupach 61 zł. Ile kosztowały zakupy?

ZAGADNIENIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ:

 • Znajomość budowy ucha – rysunek w zeszycie z przyrody.
 • umiejętność wskazania, które województwo znajduje się na wschodzie, zachodzie itp. Polski – zeszyt przyroda
 • umiejętność obliczania ile godzin i minut upłynęło od np. 15.45-16.37, 12.15-17.34
 • znajomość państw dokonujących rozbiorów, wymienienie postaci historycznych, którym zawdzięczamy wolność naszego kraju, uzupełnianie luk w tekście hymnu Polski – poziom hard 🙂
 • określanie ile to cm/mm? np. 155 mm – 15,5 cm

 

PONIEDZIAŁEK

WF: poznanie muzyki i kilku kroków tańca.

Jasełkowa próba.

M: 30-35

Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczeń pieniężnych w sytuacjach codziennych. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Porównywanie liczb trzycyfrowych. Rozwiązywanie zadań tekstowych, w tym z zastosowaniem porównywania różnicowego.

KĆ: 40-41, 44, 3/45

Powtórzenie zasad pisowni wyrazów z „rz” – skupienie się także na wyjątkach. Czytanie wiersza „Węglowa rodzinka”, podpisywanie przedmiotów, które zawierają węgiel. Pisanie czasowników i pasujących do nich przysłówków. Słuchanie opowiadania W. Mikołuszko na temat rodzajów i powstawania węgla. Odpowiadanie na pytania do tekstu w zad. 3/45.